1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

 2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB?

 3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

 4. Dozorem technicznym nazywamy

 5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

 6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

 7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać

 8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

 9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

 10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

 11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

 12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

 13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

 14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

 15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

 16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

 17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

 18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

 19. Nieszczęśliwy wypadek to

 20. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

 21. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

 22. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

 23. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

 24. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

 25. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

 26. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

 27. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy

 28. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

 29. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

 30. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

 31. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

 32. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

 33. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

 34. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest

 35. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

 36. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

 37. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

 38. Przeciążanie UTB w trakcie pracy

 39. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

 40. Obowiązki obsługującego określone są

 41. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

 42. Jednostką dozoru technicznego jest

 43. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

 44. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

 45. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

 46. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

 47. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

 48. Decyzja wydana przez UDT

 49. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

 50. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

 51. Zaświadczenia kwalifikacyjne

 52. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

 53. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

 54. Instrukcja eksploatacji to

 55. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

 56. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

 57. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

 58. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

 59. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

 60. Formami dozoru technicznego są

 61. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

 62. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu

 63. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

 64. Instrukcja stanowiskowa

 65. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

 66. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

 67. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

 68. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

 69. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

 70. Wysięg podestu to

 71. Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest

 72. 0 ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż

 73. Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są

 74. Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która

 75. W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać

 76. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu

 77. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej

 78. W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu

 79. Przedstawiony rysunek określa

 80. Przedstawiony rysunek określa

 81. Przedstawiony rysunek określa

 82. Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza

 83. Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest

 84. Przedstawiony rysunek określa

 85. Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza

 86. Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą

 87. Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą

 88. Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu

 89. Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się

 90. Przedstawiony rysunek określa

 91. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje

 92. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje

 93. Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje

 94. Przedstawiony symbol określa

 95. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element

 96. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to

 97. Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych

 98. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

 99. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

 100. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

 101. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

 102. Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest

 103. Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego

 104. Na wartość prędkości podestu wolnobieżnego ma wpływ

 105. Podpory podestów ruchomych mają za zadanie

 106. Kolumna obrotowa podestu

 107. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

 108. Zmiana wysięgu może być realizowane przez

 109. Wysięgnik teleskopowy podestu

 110. Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed

 111. Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

 112. Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach

 113. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest

 114. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu

 115. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:

 116. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza

 117. Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów

 118. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

 119. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest

 120. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

 121. Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób

 122. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej

 123. W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?

 124. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala

 125. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

 126. Co to jest „krawędź wywrotu”?

 127. Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi

 128. Podesty ruchome są przeznaczone do

 129. Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to

 130. Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to

 131. Korekty rozstawienia podpór można dokonać

 132. Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej

 133. Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportowa zabezpiecza przed

 134. Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym

 135. Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej

 136. Na platformie roboczej mogą znajdować się

 137. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?

 138. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?

 139. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

 140. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

 141. Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu

 142. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu

 143. Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej

 144. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi

 145. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi

 146. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi

 147. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych

 148. Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest

 149. Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest

 150. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu

 151. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu

 152. Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku

 153. W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza

 154. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

 155. Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza ze

 156. Sprawne dźwignie sterujące

 157. W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania

 158. W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy

 159. Sprawny układ bezpieczeństwa z chwila rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien

 160. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się

 161. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi

 162. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu

 163. Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączane w przypadku przeciążenia to

 164. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.

 165. Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy

 166. Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać

 167. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator

 168. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator

 169. Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator

 170. „Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany

 171. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

 172. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi

 173. Podczas uwalniania uwiezionej osoby z platformy roboczej należy

 174. Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego

 175. Układanie podkładów pod podpory podestu

 176. Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien

 177. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać

 178. Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się

 179. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 180. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 181. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 182. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m

 183. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m

 184. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m

 185. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m

 186. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

 187. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 188. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 189. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 190. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m

 191. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m

 192. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m

 193. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m

 194. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg uniesionej na wysokość 22 m

 195. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 230 kg uniesionej na wysokość 17 m

 196. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 14 m

 197. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 18 m

 198. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 199. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 200. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 201. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m

 202. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m

 203. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m

 204. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m

 205. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215kg uniesionej na wysokość 22 m

 206. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215 kg uniesionej na wysokość 17 m

 207. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 115 kg uniesionej na wysokość 14 m

 208. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg uniesionej na wysokość 18 m

 209. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 210. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m

 211. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m

 212. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

 213. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 214. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 215. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m

 216. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m

 217. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

 218. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg

 219. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 240 kg

 220. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 221. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 222. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 223. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 224. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m

 225. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m

 226. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m

 227. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m

 228. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

 229. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 230. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 231. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6 m od osi obrotu

 232. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8 m od osi obrotu

 233. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg

 234. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg

 235. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg

 236. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 237. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 238. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa

 239. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

PYTANIA NA EGZAMIN PRAKTYCZNY Z OMÓWIENIEM