1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

 2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB?

 3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

 4. Dozorem technicznym nazywamy

 5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

 6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

 7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać

 8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

 9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

 10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

 11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

 12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

 13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

 14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

 15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

 16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

 17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

 18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

 19. Nieszczęśliwy wypadek to

 20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

 21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

 22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

 23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

 24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

 25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

 26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

 27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

 28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy

 29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

 30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

 31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

 32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

 33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

 34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

 35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest

 36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

 37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

 38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

 39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy

 40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

 41. Obowiązki obsługującego określone są

 42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

 43. Jednostką dozoru technicznego jest

 44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

 45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

 46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

 47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

 48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

 49. Decyzja wydana przez UDT

 50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

 51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

 52. Zaświadczenia kwalifikacyjne

 53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

 54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

 55. Instrukcja eksploatacji to

 56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

 57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

 58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

 59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

 60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

 61. Obsługującemu nie wolno

 62. Formami dozoru technicznego są

 63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

 64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

 65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

 66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest

 67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

 68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu

 69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

 70. Instrukcja stanowiskowa

 71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

 72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

 73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

 74. Masą netto 1000 l wody wynosi od

 75. Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

 76. Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

 77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

 78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

 79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

 80. Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

 81. Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

 82. Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

 83. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

 84. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

 85. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

 86. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

 87. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

 88. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

 89. Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

 90. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego

 91. W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

 92. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

 93. Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

 94. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

 95. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

 96. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

 97. Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

 98. Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

 99. Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

 100. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

 101. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

 102. Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni

 103. Widząc świecąca się kontrolkę operator

 104. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

 105. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

 106. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w

 107. Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

 108. W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

 109. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu

 110. Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

 111. Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

 112. Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

 113. W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest

 114. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

 115. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

 116. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

 117. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

 118. Zapalona lub migająca lampka kontrolna

 119. Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

 120. Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

 121. Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

 122. Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

 123. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

 124. Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

 125. Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

 126. Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

 127. Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

 128. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

 129. Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

 130. „Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

 131. Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

 132. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

 133. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

 134. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

 135. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

 136. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

 137. Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

 138. O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

 139. Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

 140. Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

 141. Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

 142. Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

 143. Akumulatory kwasowe można ładować

 144. Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

 145. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

 146. Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

 147. Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do

 148. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

 149. Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

 150. Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

 151. Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

 152. Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

 153. Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

 154. Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

 155. Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

 156. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator wózka

 157. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

 158. Po zakończeniu pracy operator powinien

 159. Sprawne dźwignie sterujące

 160. Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

 161. Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w

 162. Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

 163. Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

 164. Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien

 165. W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

 166. W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

 167. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

 168. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

 169. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców

 170. Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

 171. Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

 172. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

 173. Ładunek należy transportować

 174. Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator

 175. Podczas wjazdu na pochyłą rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

 176. Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

 177. Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

 178. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

 179. Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

 180. Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

 181. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10℃

 182. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30℃

 183. W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

 184. W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

 185. Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

 186. Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

 187. Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

 188. Przyczyna utraty stateczności wózka może być

 189. Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona

 190. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

 191. Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

 192. Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

 193. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy

 194. Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

 195. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

 196. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

 197. W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

 198. W chwili wywracania się wózka należy

 199. Wózek może stracić stateczność na skutek

 200. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

 201. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

 202. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

 203. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

 204. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

 205. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

 206. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

 207. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

 208. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

 209. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

 210. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

 211. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

 212. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

 213. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

 214. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

 215. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A

 216. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

 217. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

 218. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

 219. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

 220. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

 221. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

 222. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

 223. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

 224. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

 225. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

 226. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

 227. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

 228. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

 229. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A

 230. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

 231. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A

 232. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A

 233. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B

 234. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm

 235. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm

 236. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

 237. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

 238. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A

 239. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

 240. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

 241. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

 242. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

 243. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

 244. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

 245. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczy o

PYTANIA NA EGZAMIN PRAKTYCZNY Z OMÓWIENIEM